ویژه ترین سال عملکردی در تامین و تدارک کودهای شیمیایی یارانه ایی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم سال 1401 را یکی از ویژه ترین سالهاي عملکردي در سابقه شرکت خدمات حمایتی کشاورزي برشمرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رهپویان قم،حسین زند اظهار داشت: اجرایی شدن صددرصد برنامه ابلاغی کود و رسیدن به رکوردهاي بی سابقه آنهم در شرایط تحریم هاي ظالمانه و محدودیت هاي شدید مالی و ارزي در سال۱۴۰۱ محقق شد .

 

وی افزود در سال ۱۴۰۱ صددرصد برنامه مصوب ابلاغی کودهاي شیمیایی یارانه اي کشور به مقدار ۳٫۲ میلیون تن ، تامین و تدارك گردید که نسبت به برنامه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲٫۵ میلیون تن حدود ۳۰  درصد معادل ۷۰۰ هزار تن رشد داشته ایم

در خصوص برنامه مصوب ابلاغی کودهاي شیمیایی یارانه اي استان قم درسال ۱۴۰۱ ، صددرصد برنامه ابلاغی به میزان۲۲۱۱۸  تن تامین و تدارك گردید که نسبت به برنامه و تدارك سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۷۵۳۵ تن مقدار حدود ۲۶ درصد معادل ۴۵۸۳ تن رشد داشته ایم .

 

زند گفت : از میزان کودهاي شیمیایی یارانه اي تدارك و حمل شده به استان قم در سال ۱۴۰۱  بیش از ۱۹ هزار تن جهت مصرف کشاورزان عزیز و زحمتکش و بهره برداران بخش کشاورزي توزیع گردید که درمقایسه با میزان  ۱۷ هزار تن توزیعی در سال ۱۴۰۰ مقدار بیش از ۲۰۰۰ تن معادل ۱۳ درصد رشد در توزیع و مصرف داشته ایم .

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم تصریح کرد در حال حاضر و بابت تامین نیاز کودي بخش کشاورزي استان و به منظور کشت بهاره بیش از ۴۵۰۰ تن انواع کودهاي ازته ، فسفاته و پتاسه تامین و تدارك شده است و این روند تامین بصورت مستمر در حال انجام میباشد تا انشاالله کودهاي مورد نیاز کشت بهاره استان به موقع تامین و توزیع گردد .