محمد رستمی رئیس اتاق اصناف قم شد

در جلسه تعیین سمت هیات رییسه اتاق اصناف قم آقای محمد رستمی به عنوان رئیس اتاق اصناف استان قم انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،در جلسه تعیین سمت هیات رییسه اتاق اصناف قم آقایان رستمی رئیس اتاق اصناف،فاطمی نائب رئیس اول وپوریزدی نایب رئیس دوم
ودو عضو انتصابی دیگر به سمت دبیر خزانه دار منصوب شدند.
همچنین وفق قانون نظام صنفی رئیس و آقایان فاطمی و پور یزدی به دلیل انتخابی بودن به عنوان سه نماینده اصناف استان قم عضو هیات نمایندگان دور هشتم اتاق اصناف ایران شدند.

تغییرات در هیات رییس اتاق اصناف قم

با عنایت به اتمام ماموریت دو نفر از اعضای اصلی هیات رییسه اتاق اصناف قم جلسه با حضور مدیرکل اقتصادی استانداری با محوریت معاونت بازرگانی سازمان صمت تشکیل و اعضای هیات رییسه جدید بر اساس ضوابط و مقررات قانونی به شرح ذیل انتخاب و معرفی شدند .

✅ محمد رستمی : رییس اتاق اصناف
✅ سید مجید فاطمی: نائب رییس اول اتاق اصناف
✅ امیر پور یزدی :نایب رییس دوم اتاق اصناف
✅ سید محسن زهرایی :دبیر اتاق اصناف
✅ سید محسن آقا میرحسینی :خزانه دار