سریال آتش وباد وآب بستن شبکه۳!

سریال آتش وباد که در قبل از عید پخش آن از شبکه۳آغاز شد ودر ایام عید وماه مبارک رمضان مخاطبان را تاحدودی جذب خود کرده بود.با کج سلیقگی دست اندر کاران شبکه۳،همان اندک مخاطبان جذب شده را نیز دلخور ومستاصل کرد تا کارنامه تاریک دیگری به کارنامه های شبکه۳سیما افزوده شود!

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رهپویان قم،سریال آتش وباد که در قبل از عید پخش آن از شبکه۳آغاز شد ودر ایام عید وماه مبارک رمضان مخاطبان را تاحدودی جذب خود کرده بود.با کج سلیقگی دست اندر کاران شبکه۳،همان اندک مخاطبان جذب شده را نیز دلخور ومستاصل کرد تا کارنامه تاریک دیگری به کارنامه های شبکه۳سیما افزوده شود!
این سریال که طبق اعلام شبکه ۳،زمان پخشش درماه مبارک ساعت۱۹بود،همواره پخش آن باشلختگی قابل توجهی همراه بوده وگاهازودتر ازساعت ۱۹وغالبا باتاخیرفراوان که برخی اوقات تا۴۰دقیقه نیز میرسید پخش شد که داد مخاطبین این سریال را در آورد!
ازهمه بدتر،آب بستن شبکه ۳به پخش این سریال برمیگردد!که چندین بار به بهانه مختلف پخش نشد مانند پخش فوتبال و..،درحالیکه برنامه های کم مخاطب تر بدون هیچ تغییری پخش شدند!
همچنین پخش چندین باره تکرار قسمتهای قبلی از دیگر موارد دهن کجی متولیان پخش برنامه شبکه ۳ به مخاطبان بود که نشان دادند هیچ ارزشی برای مخاطبان خود قایل نیستند!
پخش بیش ازحد تبلیغات اعصاب خوردکن قبل از پخش این برنامه که گاها به نیم ساعت هم می رسید نیز مزید برافزایش ناراضایتی مردمی از متولیان پخش این شبکه شده است.
و باعث شده که این کارهای شبکه ۳سوهان روح مخاطبان گردد.
درحالیکه در عصر رسانه همواره شبکه های رسانه ای سعی نمودند مخاطبین بیشتری جذب خود نمایند،دست اندرکاران شبکه ۳با این کارهای خود(عدم انضباط در پخش برنامه های خود در زمان اعلام شده و..)،باعث شده اند که مخاطبان سرخورده از این برخورد متولیان شبکه ۳،که ماه مبارک به سبب قدسیت این ماه مبارک،پس از افطار مجذوب برنامه های این شبکه درهنگام افطار شوند،به سوی سایر رسانه سوق داده شوند!
که مستلزم آن متولیان این شبکه از این رویه غلط دست کشیده وباتغییر روش،برای مخاطبان خود ارزش بیشتری قایل شوند.
حسین کبابی