جای سازمان آموزش مادام العمر درکشورخالی هست

محمد رضا قاسمی نیا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان قم گفت :یکی ازسه دوره آموزشی وتحصیلی نهضت سوادآموزی دوره تحکیم سواد هست.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،محمد رضا قاسمی نیا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان قم گفت :یکی ازسه دوره آموزشی وتحصیلی نهضت سوادآموزی دوره تحکیم سواد هست وباهدف جلوگیری از رجعت به بی سوادی وتثبیت وتعمیق وتحکیم آموخته های قبلی سوادآموزان؛تثبیت وتعمیق مهارت های خواندن ونوشتن؛حساب کردن؛درک وفهم متون ساده به زبان فارسی؛روخوانی وروان خوانی قرآن کریم ؛ کاربردتمام این مطالب درزندگی فردی واجتماعی اجرا می شود.
دبیر گروه بهبودکیفیت استان اظهارنمود:حتی برای پیش گیری از هدررفت هزینه های مالی ومعنوی که برای آموزش دوره هایی که سوادآموزان درسال های گذشته گذرانده اندویاعمرخودراصرف دوره های آموزشی وشرکت درکلاس ها کرده انداین دوره بسیارموثرهست چون ازفراموشی مطالب جلوگیری می کندوازهمه مهم ترآنان راباآموزش های موردنیاز جدید ؛ آشنامی سازدوسوادآموزان راباکتاب ودفترویادگیری بیگانه نمی کند.ودرتوانمندی وتوان افزایی آنان باشرکت دردوره تحکیم سواد پشتیبانی وحمایت می کند.
قاسمی نیا افزود:اهداف کلی دوره تحکیم به این شرح است:
دوره تحکیم سواد دوره ای است که فرصت استمراروپایداری آموخته ها و کاربرد آن را برای کسانی که دوره سواد آموزی را گذرانده اندو تمایل به ادامه تحصیل ندارند ،فراهم می سازد.
عضوشورای پشتیبانی سوادآموزی استان گفت: طول این دوره آموزشی معادل ۲۰۰ساعت می باشد که ۷۰ ساعت حضوری و ۱۳۰ساعت غیر حضوری است .
معاون سوادآموزی استان توضیح داد:هدف های این دوره عبارتند از :
۱-پیشگیری از بازگشت به بی سوادی .
۲-ایجاد ارتباط بین سواد آموزی و آموزش مهارت های اساسی زندگی .
۳- زمینه سازی یادگیری مادام العمر .
محمد رضا قاسمی نیا گفت:متقاضیان برای ثبت نام دراین دوره بایدیکی ازاین شرایط راداراباشند:داشتن مدرک تحصیلی دوره سوادآموزی ؛دوره تکمیلی؛سوم ابتدایی؛چهارم ابتدایی؛پنجم ابتدایی بعدازسال ۱۳۹۲
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان قم اجرای این دوره راالگویی مناسب وراهکاری هموارکننده برای نظام آموزشی کشوردانست واظهارنمود: دانشجویان ؛طلاب؛ دانش آموزان ، هنرجویان وپژوهشگران بعدازمدتی که ازفضای کلاس ودرس ودانشگاه وحوزه وپژوهش دورشدندویا فاصله افتاد ویا میان پایه های تحصیل ادامه تحصیل ندادند کم کم آموخته هاویادگیری های قبلی فراموش می شودبنابراین در چرخه نظام آموزشی کشورجای سازمان آموزش مداوم ویامادام العمر که تمام نظامات آموزش و تعلیم وتربیت راشامل شود خالی می باشد،وشایسته است برنامه ریزان و سیاست گذاران ودوستداران پیشرفت وقوی سازی کشوربرای این اقدام راهبردی اندیشه وطرحی نودراندازند.
دبیرکارگروه بازماندگان ازتحصیل استان ازمدیران مدارس واعضای شورای مدرسه ومدرسان آموزش خانواده واعضای انجمن اولیا و مربیان مدارس خواست تاهم زمان باشروع سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ والدین دانش آموزان واجدشرایط شرکت دردوره تحصیلی تحکیم سوادرابرای ثبت نام دراین دوره شناسایی ودعوت نمایندوتارکین میان پایه تحصیلی ابتدایی وسوادآموزی که والدین دانش آموزهستندویا دربین اعضای خانواده بوده وسایرساکنین اطراف مدرسه را به شرکت دراین دوره راهنمایی وترغیب کنند.