تقسیم مهرورزی در عشق ونوع دوستی

مهرورزان حامیان سالمندان باحضور در آسایشگاه انوار آفتاب قم،عشق ونوع دوستی را باتقسیم مهرورزی با آنان معنا کردند.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،مهرورزان حامیان سالمندان عصر امروز شنبه،باحضور در آسایشگاه انوار آفتاب قم،عشق ونوع دوستی را باتقسیم مهرورزی با آنان معنا کردند.
واردآسایشگاه میشویم،صندلی ها بانظم وترتیب خاصی چیده شده اند،معلولان وسالمندان آسایشگاه بانظم وترتیب خوب روی صندلی های خود نشسته ومنتظر آغاز جشن هستند.
اعضای گروه مهرورزان نیزباشوروشوق وصف ناشدنی به دیدار ساکنین آسایشگاه رفتند وهرکدام به نحوی سعی در بردن شادی به دل این عزیزان می کردند.
خواننده مهر ورز گروه،استاد صالحی عزیز نیزبا صدای دلنشین خود.طرب را به حاظرین هدیه میکرد ومعلولین وسالمندان باریتم آواز اون،به شادی می پرداختند.
اینجا کسی مهمان نیست.همه میزبان هستند.یکی باشادی وخنده.یکی بادست زدن.یکی بادلجویی.یکی بانگاه مهربانه و..سعی در به جای آوردن رسم میزبانی دارند.
یکی ازاعضای گروه مهروزان میگوید:من هربار که بازدید میام،حال وهوای دلم دگرگون میشود.وهربار برای رضای دل خودم به این بازدید ها می آیم!
آری،اینجا منیت ها رنگ میبازد وبااکسیرعشق ومهرورزی عجین میشود تا از آن خمیر مایه نوع دوستی تجلی شود.
آواز خوان گروه،آواز خداحافظی می سراید وحاظرین کم کم آسایشگاه را خلوت میکنند.امروز گرچه غروب خورشید دلگیربود.اما بودن در اینجا،از آن یک غروب دلنشین می سازد.
ای عشق.بسوز وبساز که پایان شب تاریک نزدیک است.
حسین کبابی