توسط معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش  استان قم صورت گرفت:

تجلیل از تلاشهای رهپویان قم درمحو بی سوادی

طی مراسمی ،معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش  استان قم از زحمات پایگاه خبری رهپویان قم در جهت فرهنگ سازی ونشر اخبار مرتبط به محوبی سوادی تجلیل به عمل آمد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،حجه الاسلام محمد رضا قاسمی نیا معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش  استان قم در این دیدار باتقدیر از تلاشهای اصحاب رسانه وبویژه پایگاه خبری رهپویان قم در جهت فرهنگ سازی برای محو بی سوادی در استان قم اظهار داشت: خبرنگاری دردنیای امروزفقط گرفتن خبرورساندن آن به جامعه نیست بلکه خبرنگران وپایگاه های خبری وخبرگزاری ها مشاورین امینی برای مدیران هستندتاآنان رادرپیشرفت اهداف ورشدفعالیت ها وبرنامه ها کمک وراهنمایی کنند.
وی افزود:البته که کارتهیه وتولیدوتدوین واطلاع رسانی اخباروتلاش دراین عرصه باظرافت، حرفه ای منحصربه فردهست امانبایدغافل بودکه خبرنگاران می توانندنقش مدیریتی خودرانیزایفا نمایندوخبرشان رابه برنامه وطرح تبدیل کنندوسامانه ای سیال برای سازمان هاومدیران باشندودرپویایی وزنده بودن منشاخبرحرکت کنند.
قاسمی نیا خاطر نشان کرد:مدیران دستگاه های اجرایی بایدبراین باورداشته باشندکه خبرنگاران پشتیبان وحامی آن ها دررسیدن به توفیقات دستگاه هستندوبه طورمشترک درخدمات رسانی به مردم می باشند.

درپایان سردبیر پایگاه خبری رهپویان قم به ارائه عملکرد یکساله این پایگاه خبری پرداخت واز تعامل خوب مدیریت این اداره با اصحاب رسانه تشکر وقدر دانی نمود.