برگزاری سومین نشست فصلی بانوان موثر استان قم

سومین نشست فصلی بانوان موثر استان قم روز گذشته با هدف هم افزایی و انسجام بخشی فعالیت های بانوان در حوزه های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی با حضور جمعی از بانوان فرهیخته و موثر استان قم در دفتر این مجمع برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،به نقل از شبکه رسانه ای مجمع هماهنگی نیروهای انقلاب : سومین نشست فصلی بانوان موثر استان قم روز گذشته با هدف هم افزایی و انسجام بخشی فعالیت های بانوان در حوزه های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی با حضور جمعی از بانوان فرهیخته و موثر استان قم در دفتر این مجمع برگزار شد.

۱_ضرورت اطلاع رسانی مناسب از عملکرد جریان های بانوان در قالب های مختلف
۲_ ضرورت هم افزایی و توان افزایی و تقسیم کار در فعالیت های فرهنگی و مذهبی
۳_ساماندهی خیریه های فعال استان جهت خدمات بهتر
۴_ لزوم استفاده از یک بانوی مجتهده؛ بصیر؛ انقلابی که محورفکری و مؤید جریانهای فعال حوزه بانوان باشد .
۵_استفاده از ظرفیت مساجد و محلات در افزایش سطح کنش‌گری بانوان
۶_ کادر سازی و حمایت از بانوان جوان و انقلابی
۷_ توجه به منویات مقام معظم رهبری در حوزه جهاد تببین
از جمله مهمترین موضوعات مطروحه توسط حاضرین در این نشست بود.