برگزاری جشن گروه مهر ورزان حامیان سالمندان در آسایشگاه دختران

اعضای گروه مردمی مهرورزان حامیان سالمندان ونیازمندان،باحضور در آسایشگاه خیریه ابن الرضا،لحظات باشکوهی برای آنان رقم زدند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رهپویان قم،اعضای گروه مهرورزان حامیان سالمندان ونیازمندان،باحضور در آسایشگاه خیریه دختران معلول ابن الرضا قم،بابرپایی جشنی ،لحظات شادی برای آنان رقم زدند.
وارد آسایشگاه میشویم.مدیر مجموعه،آقای موسوی به استقبال ما می آید،دختران معصوم وبی آلایش ساکن اونجا نیز سلام وخوش آمد گویی به حضار میکنند.
استاد صالحی،خواننده مهربان گروه،درحال چیدن سیستم صوتی خود هست.
خانمها وآقایان مهربان گروه هرکدام به نحوی سعی در انجام کاری برای خوشحال کردن این دختران معصوم دارند.
اینجا هیچ کس مهمان نیست،همه میزبان هستند.
اینجا منیت ها رنگ میبازد وتبدیل به اکسیری از عشق ومحبت میشود.
اینجا درمانگاه حس خوب.حال خوب هست.
آقای صالحی باصدای دلنشینش،شروع به آوازخوانی میکند ودل همه را به طرب وا می اندازد.
حاظرین باریتم آواز دلنشینش،دلهایشان هوایی میشود.
آقای موسوی،مدیر مجموعه،در گفتگو بامدیر گروه،به بیان نیازمندی های این آسایشگاه می پردازد واظهار میدارد:ما یک آسایشگاه بخش خصوصی هستیم وهمواره نیاز به حمایت وکمک خیرهای عزیزهستیم.
وی می افزاید:۸۰معلول مددجو در این آسایشگاه ساکن هستند.که هزینه های زیادی برای ما در بردارند واگر کمک ویاری خیرها به داد ما نرسد.دچار مشکلات عدیده ای میشویم.
وی میگوید:اول خدا.بعد چشممون به دستان پرمهر خیرها هست که امیدواریم هم خیرها.وهم مسئولین.حمایت بیشتری از ما بکنند تامابتوانیم خدمات بهتری به این دختران معلول معصوم.بنماییم.
کم کم خواننده خوش صدای گروه،ترانه خدا حافظی را می سراید وحاظرین باخاطره ای خوش ودلی سبک،آن مکان را ترک میکنند.
ای عشق کمی آهسته رو تامن خسته دل عاشق همرهت شوم…